กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกชรัตน์ วิกล

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเขมวิกา   ตันศิริ

นางสาวอรปรียา  บัณฑิต

นายรพีวัฒน์    ป้อมสันเทียะ

นายสมพงศ์  หวังฝูงกลาง

นางพัชราวลัย อัยรา

นางสาวปิยพร  ศักดิ์ภิรมย์

นายณภัทร    อังควณิช

นายวีรภัทร ผิวอ่อนดี