กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชราวลัย อัยรา

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกชรัตน์ วิกล

นายณภัทร อังควณิช

นายวีรภัทร ผิวอ่อนดี

นางสาวปิยพร ศักดิ์ภิรมย์

นายรพีวรรธน์ บุณย์วรสิริ

นายสมพงศ์ หวังฝูงกลาง