กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกชรัตน์ วิกล

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุไรวรรณ  วงศ์จำปา

 

นางพัชราวลัย อัยรา

 

นางสาวอรปรียา  บัณฑิต

 

นางสาวจริยา  ทัพทะมาตย์

 

นางสาวปิยพร  ศักดิ์ภิรมย์

นายสมพงษ์  หวังฝูงกลาง