กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกชรัตน์ วิกล

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเขมวิกา   ตันศิริ

 

นางพัชราวลัย อัยรา

 

นางสาวอรปรียา  บัณฑิต

 

นางสาวปิยพร  ศักดิ์ภิรมย์

 

นายรพีวัฒน์    ป้อมสันเทียะ

 

 

นายสมพงศ์  หวังฝูงกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณภัทร    อังควณิช