กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางควรพิจ  คงเจริญ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นายนฤเดช  ทองขาว

นางสาวศศิกันยา นพสมบูรณ์