กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอัญชลี โอ่งเจริญ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
บรรจุรับราชการ พ.ศ. 2520

นางอัญชลี โอ่งเจริญ
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
คุณวุฒิ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
บรรจุรับราชการ พ.ศ. 2520