กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายโชคชัย ชุมสาชัย

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรุจิเรข มีเจริญ

นางสาวจินดา เกิดผลมาก

นางชุติมา แสงโสภณ

 

นางสาวศิรประภา พิทักษ์

 

นางสาวอภิรดา แก้วเจริญ