กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางทิพย์รัตน์ จันทรศร

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสลิลทิพย์ เอี่ยมศรี

นายภาวิต อัมพรพิริยะ