กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสมปอง เหมือนสมัย

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศิริรัตน์   เจนสาริกรณ์

นายเตชินทร์  เตชะตรีระวัฒนนฐ์