กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศิริรัตน์ เจนสาริกรณ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นายสมปอง เหมือนสมัย  

นางสาวสุพัตรา เลาะเนาะ

นายเตชินทร์ เตชะตรีระวัฒนนฐ์