กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายยุทธนา บุญทัน

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายวัชรินทร์ สุขสว่าง

นายธนาวิทย์ ประวันโน