คณะผู้บริหาร

นายวนิชชัย แก่นภมร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา

นางสุปราณี   เธียรสรรชัย

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา

นางสุพิณ   ศิลารัตน์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางอุไรวรรณ  วงศ์จำปา

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนฤเดช  ทองขาว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

นางสาวกชรัตน์  วิกล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน

นางรุจิรา  โพธิพันธุ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน