คำขวัญ / ปรัชญา

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี   มีวินัย   น้ำใจนักกีฬา   กล้าเสียสละ

คติพจน์ของโรงเรียน

คิดให้กว้าง   คิดให้ไกล   คิดให้รอบครอบ

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ   ปญฺญา   สมาอาภา       แสงสว่างเสนอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน

เหลิอง     หมายถึง   ความสว่างสดใส   คล้ายกับสีของรวงข้าวสุก   ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน
ฟ้า          หมายถึง   ความกว้างใหญ่ไพศาลของท้องฟ้า   เปรียบเสมือนการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด