แผนผังโรงเรียน

แผนผังโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

เลขที่ 64/8  หมู่ที่ 7  ตำบลคลองนครเนื่องเขต  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา