ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

            โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา  เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564 

# สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานการมีงานทำ

# แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

# แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

# แผนการเรียนอาชีพแห่งอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-1707962 ผอ.วนิชชัย แก่นภมร