วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
       

           มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

……………………………………………………….


พันธกิจของโรงเรียน

          ๑. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

          ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

……………………………………………………….

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

          ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานได้ตามเป้าหมาย พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

          ๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

          ๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อการศึกษาต่อและมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

          ๔. มีระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

 ……………………………………………………….

อัตลักษณ์ 

          รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ……………………………………………………….

เอกลักษณ์

          เทคโนโลยีเด่น   เน้นเศรษฐกิจพอเพียง