เกษียณอายุราชการ ปี2562

คาราวะ มุฑิตา คราเกษียณ 2562 เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2562 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เกษียณอายุรายการทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ คุณครูวิริยะ คงเจริญ คุณครูกมลทิพย์ อยู่ตรีรักษ์ คุณครูพรพิมล พรพรหมโชติ นางจำนงค์ ศิริพันธ์