กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนฤเดช ทองขาว
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศศิกันยา  นพสมบูรณ์

นายวิทยา พางกะสา