กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรณทกานต์ เขียวเขว้า

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวสิรินรดา เกตุรักษ์

นายณัณณณณ วรรณทวี

นายธนโชติ วัฒนเวช