กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายโชคชัย ชุมสาชัย

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชุติมา  แสงโสภณ

นางสาวชาญาบดี  กัว

นางสาวศิรประภา   พิทักษ์

นางสาวอภิรดา แก้วเจริญ

นางสาวจุฑามาศ ชาติวิทยา