กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสลิลทิพย์ เอี่ยมศรี

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางทิพย์รัฒน์ จันทรศร

นางสาวพรนภา อุบลรัตน์

นายสัญชัย ลันวงษา