กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวศิริรัตน์ เจนสาริกรณ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุพัตรา  เลาะเนาะ

นางสาวศุจินธรา   เขียวชอุ่ม

นายศรายุท นาคพันธ์