กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายวัชรินทร์ สุขสว่าง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายธนาวิทย์ ประวันโน

นางสาวน้ำทิพย์ ทองสกุล