การจัดการเรียนรู้แบบ On hand รร.เบญจมฯ3

         ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา ได้ดำเนินการการจัดการเรียนรู้แบบ On hand นักเรียนระดับชั้น  ม.2  ม.3  ม.5 และ ม.6 รับอุปกรณ์การเรียน  หนังสือเรียน และชุดใบงาน  

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก