คณะผู้บริหาร

นายวนิชชัย แก่นภมร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา

นางสุปราณี   เธียรสรรชัย

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา

นางสาวกชรัตน์   วิกล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางรุจิรา โพธิพันธุ์

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนฤเดช  ทองขาว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

 

นายโชคชัย  ชุมสาชัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน