งานธนาคารโรงเรียน

         โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา  ร่วมรณรงค์และส่งเสริมคุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออม และในวันที่ 9 มีนาคม 2564   ผู้อำนวยการวนิชชัย  แก่นภมร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์3 ชนะสงสารวิทยา  ร่วมกับงานธนาคารโรงเรียน จึงได้มอบรางวัลให้กับครูและนักเรียนที่มีการออมเงิน  โดยฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนเป็นประจำและสม่ำเสมอ ประจำปีการศึกษา 2563 

ดูภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่