ประกาศ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

“8 วันแห่งความหมาย กับการเรียนรู้เบญจมฯ 3 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

# นับเวลาเรียนให้ตามตารางเรียน

# วัดผลประเมินผล…เน้นตัวชี้วัดต้องรู้

# บูรณาการตัวชี้วัดควรรู้กับภาระงานของนักเรียน