ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

              ชื่อโรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา  ที่ตั้งเลขที่ 64/8 หมู่ 7 ตำบล คลองนครเนื่องเขต  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์ : 038-593149  โทรสาร : 038-593149  e-mail : benthree@hotmail.co.th  website : http://www.brr3.net   facebook : บ้านเบญจมฯ 3  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 17 ไร่ 95 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ2 ตำบล  ได้แก่  ตำบลคลองนครเนื่องเขตและตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

           โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา  เดิมชื่อ โรงเรียนชนะสงสารวิทยา เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา (ชาย-หญิง) รับนักเรียนเดินทางไป-กลับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย(ม.1-ม.6) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 4 มกราคม 2520  โดยพระครูส้มเกลี้ยง อภิญจโน เจ้าอาวาส ร่วมกับคณะกรรมการ วัดชนะสงสารพิทยาธร ยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ บนที่ดินของวัด เบื้องต้น 25 มกราคม 2520  ได้ประสานงานติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอใช้อาคารไม้ชั้นเดียวแบบ 002 ขนาด 5 ห้องเรียน ของโรงเรียนวัดชนะสงสารพิทยาธรเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งประชาชนร่วมกันช่วยกันบริจาคเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

            ปีการศึกษา 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็น  “โรงเรียนชนะสงสารวิทยา” สังกัดกรมสามัญศึกษา เริ่มเปิดทำการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) ตั้งแต่วันที่

            17 พฤษภาคม 2520 มีนักเรียนจำนวน 20 คน และจังหวัดฉะเชิงเทราได้แต่งตั้ง นายสมรัก แพทย์พันธุ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มาดำรงตำแหน่งในหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน

            ปีการศึกษา 2535 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตปริมณฑล รอบกรุงเทพฯ ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา (ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ : อธิบดี) และ 30 กันยายน 2525กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ”

            ปี 2546 โรงเรียนถูกโอนย้ายเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการการจัดระเบียบราชการเขตพื้นที่การศึกษา

            ปี 2553  โรงเรียนถูกโอนย้ายเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  :  พระเกี้ยว

อักษรย่อ  :  บ.ฉ.3

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  :  ต้นราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกคูณ

วันสถาปนาโรงเรียน  :  วันที่ 17 พฤษภาคม 2520

คำขวัญ  :  เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา กล้าเสียสละ

ปรัชญา :  นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา  :  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คติพจน์  :  คิดให้กว้าง คิดให้ไกล คิดให้รอบคอบ

สีประจำโรงเรียน   :  น้ำเงิน-เหลือง

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน  :  พระครูส้มเกลี้ยง อภิญจโน

เพลงประจำโรงเรียน  :  วิมานชนะสงสาร

          ประพันธ์โดย  นางศุภรัตน์  ฤกษ์มงคล

                    ชนะสงสารวิทยาอ่าองค์              เกียรติดำรงคงความดีงาม

          เด่นใจจรรยาการศึกษาลือนาม                เพียบพร้อมคุณธรรมนำใจ

                     และถิ่นสถานงามตา                  เป็นศรีสง่าเด่นฟ้าวิไล

          ดอกคูณเรือเรื่องฉาบสีเหลืองอำไพ            ดังอยู่ในร่มศาสดา

                     วินัยมุ่งมั่นสรรสร้าง                   ไม่เคยจืดจางลบในวิญญาณ

          ก่อเกียรติเกริกไกรให้ไสวโสภา                 ยืนหยัดคู่ฟ้าธานินทร์

                     บรรเจิดเลิศลักษณ์ในหล้า           เหลืองฟ้าแจ่มจ้าโบกพลิ้วทั่วถิ่น

          ดุจดั่งวิมานทิพย์สถานองค์อินทร์              มาได้ยลยินยากลืม