ระดับจังหวัด

รางวัล/ผลงานดีเด่นของโรงเรียน

เกียรติบัตร ยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

จากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โล่รางวัล สถานศึกษาดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จากผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา