ระดับประเทศ

รางวัล/ผลงานดีเด่นของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา

 

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น  ประจำปี 2563 ปีที่ 1

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2563 

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โล่รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่ 1 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561  ผ่านระดับ ดีเยี่ยม

จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับเขตตรวจราชการที่ 3  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ระดับทอง 

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเงิน 

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่น ระดับเพชร  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด  และอบายมุข ปีการศึกษา 2561

จากกระทรวงศึกษาธิการ

 

รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่น ระดับทอง  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2560

จากกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล โล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่น ระดับเงิน  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559

จากกระทรวงศึกษาธิการ