โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา

          โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่   กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน  และกลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเน้นผลสัมฤทธิ์  (Schoolbased mangement and Resalt based mangement) และการพัฒนา   ตามกระบวนการ PDCA