คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา