โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษิ์3 ชนะสงสารวิทยา  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 25 มีนาคม 2564  กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมร้อยใจสายสัมพันธ์  การแสดงของนักเรียนและวงดนตรีรับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวนิชชัย แก่นภมร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบ และรับมอบงานในการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภานักเรียน จากรุ่นปีการศึกษา 2563 สู่รุ่นปีการศึกษา 2564 เพื่อการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

         

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี “เบญจมฯ3 เกมส์” ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการฝึกความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการวนิชชัย แก่นภมร ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา มอบรางวัลให้กับครูและนักเรียนที่มีการออมเงินเป็นประจำและสม่ำเสมอกับธนาคารโรงเรียนเพื่อเป็นสนับสนุนและรณรงค์ส่งเสริมคุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออม