ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา เดิมชื่อ โรงเรียนชนะสงสารวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 64/8 หมู่ 7 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต
โรงเรียนชนะสงสารวิทยา เป็นโรงเรียนที่พระครูส้มเกลี้ยง อภิญจโน ร่วมกับคณะกรรมการวัดชนะสงสารพิทยาธรเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้น โดยยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2520 ซึ่งมีเงื่อนไขยินยอมให้ใช้ที่ดินของวัด (ที่ธรณีสงฆ์) ตามโฉนดเลขที่ 6168 22 ไร่ 76 ตารางวา โดยเริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าวัดที่แยกจากถนน สายฉะเชิงเทรา – มีนบุรี ตามบันทึกการยินยอมของเจ้าอาวาสที่ทำไว้กับอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 เจ้าอาวาสได้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอใช้อาคารไม้ชั้นเดียวซึ่งเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนวัดชนะสงสารพิทยาธรหลังเดิม แบบ 002 ขนาด 5 ห้องเรียน ที่ไม่ได้ทำการสอนแล้ว มาใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ ทางวัดได้มอบเงินที่ประชาชนบริจาคเป็นจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำมาจัดซื้ออุปกรณ์ให้ทันกับที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนได้
ปี พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน โดยให้นามว่า “ โรงเรียนชนะสงสารวิทยา ” ให้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 สองห้องเรียน แบบสหศึกษา ห้องละไม่เกิน 45 คน มีนักเรียนในระยะแรก 20 คน เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2520 ทางจังหวัดฉะเชิงเทราได้แต่งตั้ง นายสมรัก แพทย์พันธุ์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มาดำรงตำแหน่งในหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนชนะสงสารวิทยา
ปี พ.ศ. 2521 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้สร้างอาคารชั่วคราว 3 ห้องเรียน 1 หลัง และส้วมนักเรียนแบบ 8 ที่ 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2522 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้สร้างอาคารชั่วคราว จำนวน 3 ห้องเรียน 1 หลังและบ้านพักครู 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบ 106 ต จำนวน 8 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลังและ ส้วมนักเรียนแบบ 6 ที่ 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2524 อนุมัติให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2527 เข้าโครงการเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่น 3)
ปีการศึกษา 2528 นายโรจน์ สุวรรณะ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนผาณิตวิทยา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชนะสงสารวิทยา
ปีงบประมาณ 2529 ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารวิทยาศาสตร์ (Cs 123 A) 1 หลัง โรงฝึกงานอุตสาหกรรมทั่วไป Gen 1 มพช. 1 หลัง และ โรงฝึกงานเกษตร A 1 หลัง
ปีการศึกษา 2533 เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (มพชส.)
ปีการศึกษา 2534 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ.)
ปีการศึกษา 2535 เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตปริมณฑลรอบกรุงเทพ ฯ ตามนโยบาย ของ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 กันยายน 2535 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “ ชนะสงสารวิทยา ” เป็น “ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ” เพื่อเป็นผลดีในการขยายการศึกษา และเป็นการพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพเท่ากับโรงเรียนประจำจังหวัด กับทั้งยังเป็นศรีสง่าแก่ชุมชนอีกด้วย
12 พฤศจิกายน 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวไพบูลย์ผล มะกะระธัช ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 7
2 เมษายน 2536 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายธวัช อู่วิเชียร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
15 ตุลาคม 2536 กรมสามัญศึกษา อนุมัติการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจาก อาจารย์ใหญ่ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีงบประมาณ 2537 ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคาร 318 ล/30 (พิเศษ) โดยผูกพันงบประมาณปี 2538 จำนวน 1 หลัง และ บ้านพักภารโรง 1 หลัง
4 พฤศจิกายน 2539 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายธวัช อู่วิเชียร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา และได้แต่งตั้ง นายพูมศักดิ์ เจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “ มนูญวิทยาคาร ” อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแทน
ปีงบประมาณ 2540
– จัดทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ด้วยเงินงบประมาณ โดยโรงเรียนจัดทำเอง วงเงิน 400,000 บาท
– ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 643,000 บาท คอมพิวเตอร์ 592,200 บาท และห้องปฏิบัติการทางภาษา 412,100 บาท จำนวนรวม 1,647,300 บาท
ปีงบประมาณ 2541 เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) ของกรมสามัญศึกษา
ปีงบประมาณ 2542
– จัดสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างช่วงในด้วยเงินบริจาค ทำป้ายชื่อโรงเรียนด้านหน้า
– ซ่อมแซมอาคาร 106ต ด้วยงบมิยาซาวา วงเงิน 852,000 บาท
ปีการศึกษา 2543
– จัดสร้างรั้วด้านข้างช่วงนอกให้แล้วเสร็จ ด้วยเงินงบประมาณ วงเงิน 239,065 บาท
– จัดสร้างเสาธงใหม่ ด้วยเงินบริจาค วงเงิน 100,000 บาท
– ขยายเขตระบบการจำหน่ายไฟฟ้าจาก 50 kVA เป็น 100 kVA ด้วยเงินงบประมาณวงเงิน 499,046 บาท
– สร้างที่เก็บพัสดุ และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร บริเวณด้านหลังอาคารเกษตร โดยใช้เงินโครงการอาหารกลางวันและน้ำ 88,000 บาท
– สร้างสนามบาสเก็ตบอล ด้วยเงินงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 180,000 บาท โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ
– สร้างสนามวอลเลย์บอล ด้วยเงินงบประมาณจากกรมพลศึกษา จำนวน 100,000 บาท ศูนย์กีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ดำเนินการ
– ถมคูน้ำบริเวณด้านในรั้วติดกับสนามฟุตบอล โดยได้ดินจากโครงการสร้างท่อน้ำดิบของจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 100 คันรถ โรงเรียนทำเรื่องขอผ่านไปทางแขวงการทางฉะเชิงเทรา
– ซ่อมทางเดินของครูและนักเรียนบริเวณสนามตะกร้อ ด้านติดอาคาร 318 ล ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร โดยเทคอนกรีต ด้วยเงิน บ.กศ. เป็นเงิน 19,000 บาท
– ซ่อมห้องน้ำนักเรียนหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ เนื่องจากของเดิมฝาผนังผุกร่อน เสาหัก พื้นห้องน้ำต่ำกว่าระดับพื้นสนาม น้ำขังตลอด มีงูเข้าไปหลบอาศัยอยู่บ่อยๆ ต้องซ่อมยกพื้นสูงขึ้นจากเดิม 50 เซนติเมตร ด้วยเงินบ.กศ. ประมาณ 48,000 บาท
ปีการศึกษา 2544
– จัดทอดผ้าป่าการศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2544 เพื่อสร้างห้องโสตทัศนศึกษา “ห้องประชุมนครเนื่องเขต” รายได้สุทธิ 496,500 บาท นำไปใช้จ่ายดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารคหกรรม ให้เป็นห้องประชุมนครเนื่องเขตและทาสี วงเงิน 306,420 บาท
2. แอร์ 2 เครื่อง 38,600 บาท
3. ผ้าม่าน 34,500 บาท
4. เก้าอี้ 60 ตัว 27,000 บาท
5. เครื่องเสียงและตู้ 20,000 บาท
6. ทาสีรั้วโรงเรียน 70,000 บาท
ปีการศึกษา 2546
วันที่ 15 – 17 กันยายน 2546 รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะประเมินสังกัดหน่วยประเมิน สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
31 มีนาคม 2547 ผอ.พูมศักดิ์ เจริญพงษ์ เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต นายสุพจน์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2547
27 กันยายน 2547 นายอำนาจ ภักดีเสน่หา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
– ดำเนินการสร้างเรือนประชาสัมพันธ์
– ติดตาข่ายกันนกพิราบ
ปีการศึกษา 2548
– ปรับพื้นโรงอาหารด้านริมสระน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ของโรงอาหาร
– เทพื้นปูนบริวเณหน้าเสาธง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบต. 280,000 บาท
– ปรับพื้นด้านหน้าอาคาร 318 ล เพื่อทำเป็นที่จอดรถของครู
– ต่อเติมห้อง และย้ายห้องสหกรณ์มาอยู่ชั้นล่างของอาคาร 106 ต
– สร้างสวนหย่อมในพื้นที่ว่างด้านหลังเรือนประชาสัมพันธ์
– ปรับร่องระบายน้ำด้านข้างโรงเรียน
– 30 ธันวาคม 2548 นางสุวรรณา แสงวงศ์ทอง ไ ด้รับการกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3
– จัดหาโต๊ะม้าหินอ่อน เพื่อเป็นสถานที่รับประทานอาหารและพักผ่อนของนักเรียน
ปีการศึกษา 2549
– ปรับสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
– สร้างสำนักงานฝ่ายต่าง ๆ ของอาคาร 318ล
– ห้องเก็บอุปกรณ์งานช่าง
– ปรับปรุงบ่อน้ำ
ปีการศึกษา 2550
– ปรับสวนหย่อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาเพิ่มเติม