กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิกุล ยอดสวัสดิ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรุจิรา  โพธิพันธุ์

นางสาวอรอนงค์  ศิริโวหาร